Regulamin MUR

Regulamin MUR

CELE i ZADANIA MUR

§ 1

 1. Mały Uniwersytet Rzeszowski, zwany dalej MUR, działa w Uniwersytecie Rzeszowskim, którego siedziba mieści się w Rzeszowie.

§ 2

 1. MUR został powołany w celu promocji nauki oraz sztuki, a w szczególności kierunków technicznych, matematycznych, przyrodniczych i humanistycznych.
 2. Zadaniem MUR jest organizacja wykładów i warsztatów w salach akademickich UR, w których na co dzień zasiadają studenci.
 3. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i mają na celu rozwijać dziecięcą ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata.
 4. Maksymalna liczba uczestników MUR jest określana co roku przed rozpoczęciem rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI

§ 3

 1. Proces rekrutacji prowadzony jest w określonych przez organizatorów terminach, które podane są do ogólnej wiadomości na stronie internetowej MUR z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci w wieku 7 – 12 lat, tj. uczniowie szkół podstawowych (baza elektroniczna zezwoli na zapisanie także uczniów, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat) oraz młodzież w wieku 13 – 15 lat, tj. uczniowie gimnazjum.
 3. Zapisy uczestników prowadzone są wyłącznie przez Internet, formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w czasie wyznaczonym przez organizatorów.
 4. Kwalifikacja uczestników na dany rok odbywa się w procesie losowania spośród osób, które zapisały się w bazie elektronicznej. Szczegóły losowania organizatorzy podają wraz z terminami rekrutacji.
 5. Kolejne kroki, które należy wykonać w procesie rekrutacji, podawane są na stronie internetowej MUR.

§ 4

 1. Lista osób zakwalifikowanych na dany rok MUR jest publikowana na stronie internetowej MUR.
 2. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku wolnych miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 3. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, zwolnione miejsca są proponowane  osobom z listy rezerwowej.

§ 5

 1. Osoba zakwalifikowana do zajęć nabywa status „studenta MUR” z chwilą dostarczenia podpisanego formularza uczestnika oraz dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie i miejscu podanym przez organizatora.
 2. Każdy uczestnik może studiować przez dowolną liczbę lat.
 3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do:
  • wypełnienia deklaracji uczestnictwa w MUR na stronie internetowej,
  • złożenia wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego formularza uczestnika oraz dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie i miejscu  podanym przez organizatora.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUR

§ 6

 1. Każdy student otrzymuje indeks i identyfikator, który jest obowiązany mieć na każdych zajęciach.
 2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres e-mail mur@ur.edu.pl pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

§ 7

 1. Rodzic lub opiekun powinien zapewnić bezpieczne dotarcie uczestnika na zajęcia, jak
  i jego powrót do domu po zakończeniu wykładów.
 2. Rodzic lub opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka po zakończeniu zajęć.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki uczestników po zakończeniu zajęć, jak i nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 4. MUR nie pokrywa kosztów związanych z dojazdami uczestników na zajęcia oraz ich ewentualnego ubezpieczenia.
 5. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez uczestnika w trakcie zajęć MUR.

§ 8

 1. Student MUR może w każdej chwili zrezygnować z udziału w wykładach w ramach MUR.
 2. O fakcie rezygnacji rodzice powinni powiadomić organizatorów pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

§ 9

 1. Na każdych zajęciach student MUR otrzymuje wpis do indeksu.
 2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności dziecka na zajęciach jest lista obecności, sprawdzana przed zajęciami.
 3. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach studenta MUR powodują skreślenie go z listy uczestników danego roku.
 4. Na ostatnich zajęciach w roku student z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie otrzymuje dyplom ukończenia MUR. Dyplom nie jest dokumentem, ma on charakter symboliczny.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA MUR

§ 10

 1. MUR w Uniwersytecie Rzeszowskim działa w cyklu rocznym.
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i/lub specjalistów spoza uczelni.
 3. Zajęcia odbywają się w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego w soboty według wcześniej podanego harmonogramu.
 4. Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej MUR.
 5. MUR zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów spotkań. Uczestnicy zostają poinformowani o zaistniałej sytuacji poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej MUR nie później niż na tydzień przed planowanymi zajęciami.

§ 11

 1. Na zajęcia studenci MUR przychodzą na 30 min przed podaną godziną wykładu i podpisują listę obecności.
 2. Podczas zajęć studenci zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołachi stosują się do poleceń organizatorów. W przypadku zakłócania przez studenta porządku zajęć, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 3. Studenci na zajęciach są pod opieką organizatorów. Nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej.
 4. Rodzice lub opiekunowie nie biorą udziału w zajęciach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Uczestnicy MUR zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, programem oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej MUR oraz monitorowania na bieżąco zamieszczanych tam informacji; składając deklarację uczestnictwa w zajęciach MUR wyrażają zgodę na brzmienie  regulaminu i postępowania zgodnie z jego treścią.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta wyrażają zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących MUR w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 wraz z późn. zm.)
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka do MUR wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji MUR (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr. 133, poz. 883).
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko na MUR zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem ich dziecka na stronach internetowych MUR, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych MUR.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2015 roku.
 6. W przypadku zmiany regulaminu po zakończeniu procesu rekrutacji, zostanie on opublikowany na stronie internetowej MUR i przesłany pocztą elektroniczną na adres opiekunów wskazanych w dokumentach zgłoszeniowych. Opiekun niewyrażający zgody na zmianę regulaminu powinien złożyć organizatorowi oświadczenie w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie, co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach MUR.